Style Switcher

Predefined Colors

זיהומים ופציעות

פגיעות עיניים יכולות להיות גופים זרים שנצמדו למשטח של העין, או למשל מאופי העבודה עם חומרים מסוכנים או אבק רב.

משקפי מגן עוזרים במקרים רבים לשמור על העיניים מהרבה פציעות וזיהומים.

חבישת משקפי מגן יעזור לשמור על העיניים.